Algemene voorwaarden

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn op onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van toepassing:

Op Zeecontainervervoer: de Zeecontainervervoervoorwaarden en voorzover daarvan in de Zeecontainervervoervoorwaarden niet wordt afgeweken de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC). Bij internationaal vervoer zijn voormelde voorwaarden aanvullend van toepassing op het CMR verdrag.

Op Overig Vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC). Bij internationaal vervoer zijn deze aanvullend van toepassing op het CMR verdrag.

Op Inslag/Opslag/Uitslag van zaken en overige logistieke werkzaamheden: de Logistieke Services Voorwaarden (LSV), met uitzondering van artikel 14, de arbitrageregeling.

Op alle rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Rotterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan. Bij internationaal wegvervoer is deze gerechtskeuze niet exclusief maar aanvullend in de zin van artikel 31 CMR verdrag.

De bovengenoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam en te lezen en/of te downloaden op onze website, onder: https://jgt.nl/voorwaarden.

De laatste gedeponeerde versie van de voorwaarden geldt. De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos aan u toegezonden.

AVC Vervoercondities

LSV voorwaarden

CMR Overeenkomst

CMR Internationaal Verdrag

Zeecontainervervoervoorwaarden